magyar képzőművészek, kortárs festők, szobrászok szentendrei tárlata

magyar képzőművészek, kortárs festők, szobrászok szentendrei tárlata

Szentendrei magyar képzőművészek,kortárs festők és szobrászok tárlatai magánlakásokban és nyilvános kiállításokon.

Alapító okirat

 Szentendrei Lakástárat Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT

Általános rendelkezések

1.    §

1./    A Szentendrei Lakástárlat Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) a 4./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv alapján tartós közérdekű célra alapítja, melynek tevékenységei a kortárs szentendrei képzőművészet népszerűsítése, az alkotók munkáinak széleskörű bemutatása, tehetségkutatás, a fiatal és tehetséges művészek munkáinak népszerűsítése.

2./    Az Alapítvány neve:

Szentendrei Lakástárlat Alapítvány

3./    Az Alapítvány székhelye:

2000 Szentendre, Vasúti villasor 49/B

4./    Az alapító:
Reinspach Roland

szül.: 1970.03.05. Pécs

szig.sz.: 181211KA

cím: 2000 Szentendre Vasvári Pal u 43/a.
vagyoni hozzájárulása: 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint

5./    Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

6./    Az Alapítvány nyílt, így ahhoz bárki csatlakozhat, aki az Alapítvány céljával egyetért, és
–    legalább 1.000,- Ft értékű vagyoni eszközzel hozzájárul, vagy
–    az alapítvány fennállásáig, vagy meghatározott ideig folyamatos támogatás folyósítását ajánlja fel.

A vagyoni eszközök lehetnek ingó – és ingatlan vagyontárgyak.

A csatlakozás elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A csatlakozással a csatlakozó nem válik alapítóvá.

Az alapító felhívást tesz közzé az alapítvány támogatása érdekében. Támogatást kér azoktól a természetes és jogi személyektől, akik az alapítvány céljával egyetértenek és vállalják, hogy az alapítvány javára egyszeri vagy időközönként visszatérő fizetést teljesítenek.

Az Alapítvány elfogad névvel vagy név nélkül juttatott támogatásokat is. Ha az adományozó kéri, akkor nevét, illetve a juttatás összegét az Alapítvány titkosan kezeli, egyébként a támogatást nyújtók nevét és a támogatás összegét az Alapítvány Internet honlapján közzéteszi.

Az alapítványi vagyon felhasználásának módját a 3. § 1. pontja tartalmazza, mely szerint a szociális segélyezés körében a Kuratórium a benyújtott kérelmek alapján dönt. A munkanélküli művészek támogatása a benyújtott kérelem alapján a munkanélkülivé válás első hónapját követően a Kuratórium döntése alapján lehetséges.

Az Alapítvány célja

2.    §

1./    Az Alapítvány célja:

– a szentendrei képzőművészet népszerűsítése,

–  a mecenatúra régi hagyományainak felelevenítése és új modelljének kialakítása, műértő művészet pártolói kör kialakítása,

– a támogatói kör részére képzőművészeti programok, társasági események, lakástárlatok szervezése,

– fiatal tehetséges művészek felkutatása, az indulásuk elősegítése,

– a munkanélkülivé vált művészek anyagi és erkölcsi támogatása,

– a szentendrei képzőművészeti örökség ápolása,

– alkotóművészeti tevékenység segítése,

– szentendrei tárlat létrehozása, amely elősegíti a művészek munkáinak megismertetését,

– szakmai munka kibontakozásához lehetőségek keresése,

– alkotások és tevékenységek széles körű bemutatása,

– adománygyűjtés a fenti célok megvalósítása érdekében.
Az Alapítvány vagyona és felhasználása

3.    §

1./    Az Alapítvány vagyona:

Az Alapítvány induló vagyona 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint, mely összeg befizetését az alapító jelen alapító okirat aláírásával egyidejűleg banki igazolással igazol.

Az Alapítvány vagyonának a felhasználása:

Az Alapítvány az alapítványi célok megvalósítása érdekében a vagyonát a következők szerint használja fel:
–    működéssel, célirányos feladatok végrehajtásával kapcsolatos költségek fedezése,
–    szociális segélyezés: az alapítványi vagyonból a  benyújtott kérelmekről a Kuratórium döntése alapján.
–    munkanélküliek támogatása: a támogatás a munkanélkülivé válás első hónapját követően a Kuratóriumi döntés alapján illeti meg,
–    propaganda tevékenység finanszírozása,
–    állandó vagy alkalmi jelleggel munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében munkát végzők díjazása, és a felmerült és igazolt költségek fedezése,
–    az Alapítvány céljainak megvalósítása során kiemelkedő tevékenységet végzők jutalmazása,
–    az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségek viselése.

2./    Az Alapítvány működéséhez szükséges bevételek:

a)    az államháztartás alrendszereitõl vagy más adományozótól az Alapítvány  mûködési költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetõleg adomány,
b)    a tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
c)    az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
d)    egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel,

Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez.

3./    Az Alapítvány kizárólag saját céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet.

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végez.

Az Alapítvány váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, hitelt nem vehet fel.

Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

4./    Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A Kuratórium az Alapítvány induló vagyonát, annak kamatait, valamint bevételeit teljes összegben használhatja fel az Alapítvány céljainak elérése érdekében. Az Alapítvány a támogatást a hozzá fordulók számára az általuk előterjesztett kérelemre nyújtja.

Az Alapítvány gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott célra fordíthatja.

5./    Az Alapítvány költségei:

a)    a tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
b)    az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
c)    a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
d)    az alap és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek.

6./    Beszámolási szabályok:

Az Alapítvány köteles az éves beszámolót a kettős könyvvitel szabályai szerint elkészíteni a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló elfogadása. Az alapítvány köteles az elfogadott beszámolót a tárgyévet követő május 31. napjáig az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezni.

A beszámoló jelentés tartalmazza:
a)    a számviteli beszámolót,
b)    a költségvetési támogatás felhasználását,
c)    a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d)    a cél szerinti juttatások kimutatását,
e)    a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szervezetétől kapott támogatás mértékét,
f)    az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7./    Amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

Az Alapítvány szervezete

4.    §

1./ Az Alapítvány döntéshozó és kezelő szerve a Kuratórium.

2./ A Kuratórium összetétele:

A Kuratórium három tagból áll. A Kuratórium tagjait és elnökét az alapító, azaz Reinspach Roland jelöli ki határozatlan időre. Amennyiben a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapító visszavonhatja, és kezelőként más személyt jelölhet ki.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

Balogh Zsuzsanna Erika
an : Baracsi Ilona
lakcím: 2000 Szentendre, Borpince u. 7.

Sólyomné Gyürk Dorottya Mónika

an.: Grófcsik Mónika
lakcím: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 49/B

Az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke:

Musza Györgyi
an.: Visi Erzsébet

lakcím: 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 6.
A Kuratórium Elnökét az alapító határozatlan időre jelöli ki.

Az Alapítványt harmadik személyekkel és hatóságokkal szemben a Kuratórium elnöke képviseli.

A Kuratórium elnökének egyszemélyi aláírási joga van. A bankszámláról való utalványozásra a kuratóriumi elnöke jogosult. Bankkártya használatára a kuratórium elnöke jogosult.

Az Alapítvány esetleges alkalmazottai felett a munkáltató jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja.

3./    A Kuratórium jogköre:

1.    A Kuratórium az Alapítvány vagyonát önállóan kezeli. A Kuratórium dönt az Alapítványt érintő ügyekben, így különösen:

a)    meghatározza az alapítványi cél teljesítéséhez szükséges költségeket, jóváhagyja az éves költségvetést, és a gazdasági évről zárszámadást készít,
b)    költségvetési előirányzatokon belül szerződéseket köt, terveket készíttet,
c)    meghatározza az Alapítvány vállalkozási tevékenységét,
d)    elfogadja az Alapítványhoz való csatlakozást, megállapodik a csatlakozás feltételeiben,
e)    az alapító egyetértésével megállapítja az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, dönt annak módosításáról,
f)    elfogadja az Alapítvány működéséről szóló éves beszámolót,

2.    Jelen § 3/1. pontjában megjelölt, a Kuratórium feladataként meghatározott kérdések közül az a) pontban megjelölt feladatkörben eljáró kuratóriumi tag:
Sólyomné Gyürk Dorottya Mónika

an.: Grófcsik Mónika
lakcím: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 49/B

Jelen § 3/1. pontjában megjelölt, a Kuratórium feladataként meghatározott kérdések közül a b) pontban megjelölt feladatkörben eljáró kuratóriumi tag:
Balogh Zsuzsanna Erika
an : Baracsi Ilona
lakcím: 2000 Szentendre, Borpince u. 7.

Jelen § 3/1. pontjában megjelölt, a Kuratórium feladataként meghatározott kérdések közül a c) pontban megjelölt feladatkörben eljáró kuratóriumi tag:
Sólyomné Gyürk Dorottya Mónika

an.: Grófcsik Mónika
lakcím: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 49/B

Jelen § 3/1. pontjában megjelölt, a Kuratórium feladataként meghatározott kérdések közül a d) pontban megjelölt feladatkörben eljáró kuratóriumi tag:

Musza Györgyi
an.: Visi Erzsébet

lakcím: 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 6.

Jelen § 3/1. pontjában megjelölt, a Kuratórium feladataként meghatározott kérdések közül az e) pontban megjelölt feladatkörben eljáró kuratóriumi tag:
Balogh Zsuzsanna Erika
an : Baracsi Ilona
lakcím: 2000 Szentendre, Borpince u. 7.

4./    A Kuratórium működése:

1. A Kuratórium a döntéseit ülésen hozza. Az üléseket a Kuratórium elnöke szükség szerint, de legalább évente négyszer köteles összehívni. Az elnök az ülés helyéről és idejéről, valamint annak részletes napirendi pontjairól írásban köteles a Kuratórium tagjait és az alapítót tájékoztatni, oly módon, hogy azt az ülést megelőzően legalább 15 nappal az érintettek megkapják.

2.    A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium elnöke kivételesen indokolt esetben – különösen, ha adatvédelem vagy a személyiségi jogok védelme indokolja – a nyilvánosságot a Kuratórium tagjainak egyhangú szavazata alapján korlátozhatja vagy kizárhatja.

3.    A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésén az elnök és legalább egy tag jelen vannak. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 8 napon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.

4.    A Kuratórium határozatait a tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök egyszemélyes szavazata dönt.

5.    A Kuratórium a határozatait nyílt szavazással hozza. A Kuratórium döntéseit a Határozatok Tárában kell vezetni, mely nyilvántartás tartalmazza a határozat számát, időpontját, tartalmát és hatályát illetve a határozatot támogatók és ellenzők számarányát (és ha lehetséges személyét is). A Határozatok Tárát az Alapítvány Titkára vezeti.

6.    A Kuratórium döntéseit az érintettekkel ajánlott postai küldemény útján közli. A Kuratórium döntéseit az Alapítvány Internet honlapján teszi közzé.

7.    Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba az Alapítvány székhelyén – előre egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, kivéve azon iratokat, amelyekbe való betekintés adatvédelmet illetve személyiségi jogokat sértene. Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba történő betekintést az Alapítvány Titkára biztosítja.

8.    Az Alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos iratokat, adományozók nevét (hozzájárulás esetén) az Alapítvány Internet honlapján teszi közzé.

9.    Az éves beszámoló jóváhagyásának módjára jelen § 4. és 5. pontjaiban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

 

VII.
A Felügyelő Bizottság

1. Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóiról pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

2. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga határozza meg. A Felügyelő Bizottság tagja a alapítvány vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

3. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
– a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetésére vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
– a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

4. A kuratórium ülését a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium ülésének összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

5. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervezet.

6. Nem lehet a felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

  • a vezető szerv elnöke vagy tagja,
  • az alapítvánnyal a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
  • az alapítvány cél szerinti juttatásból részesül – illetve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást – , illetve az a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

7. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente ülésezik.

8. A Felügyelő Bizottság összehívását bármelyik tag kezdeményezheti. Az ülések összehívása a napirendi pontokat illetően bármelyik tag javaslatot tehet szóban, vagy írásban. Szabályszerűnek akkor minősül az összehívás, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásba értesülnek.

9. A Felügyelő Bizottság ülései az Alapítvány mindenkori székhelye szerinti helyiségben kerülnek megtartásra. A Felügyelő Bizottság ülései általában nyilvánosak, ettől a bizottság eltérhet és zárt ülést rendelhet el. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a határozathozatalnál legalább két tag jelen van.

10. A Felügyelő Bizottság létszáma 3 fő. A Felügyelő Bizottság tagjait 3 évre az alapító jelölik ki. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatók.

 

11. A Felügyelő Bizottság tagja:

 

Baloghné Rónyai Judit

szül.: Budapest, 1957.06.09.

cím: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10. A/2/3

a.n.: Szántó Veronika Mária

 

Kenéz Gabriella

szül: Nyíregyháza, 1968.05.07.

cím: 2000 Szentendre, Vajda Lajos u. 4.

an. Kádár Róza

 

Szabó Nóra

szül: Budapest, 1971.10.19.

cím: 2022 Tahitótfalu, Ódry Árpád 3

an: Somfai Márta

 

 

VIII.

Összeférhetetlenség

5. §

1./    A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján
–    kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,
–    bármely más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Alapítvány által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A kuratóriumi tagok megfelelnek a Ptk. 74/C.§(3) bekezdésében foglaltaknak, továbbá a kuratóriumi tagok az alapítóval nem állnak közeli hozzátartozói viszonyban, valamint a kuratóriumi tagok az alapítóval nem állnak alkalmazotti és egyéb érdekeltségi viszonyban.
Budapest, 2012. ……………….. hó …. Nap

 

___________________________
Reinspach Roland
alapító