ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelen adatkezelési nyilatkozat célja a honlap felhasználóinak és látogatóinak tájékoztatása a www.lakastarlat.hu doménnéven elérhető weboldalon (a továbbiakban: weboldal) a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány hírlevélére való feliratkozás során megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatvédelmi szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak.

A Hírlevél feliratkozás megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatkezelési nyilatkozat folyamatosan elérhető www.lakastarlat.hu oldalon.

A weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A weboldal megtekintése és a hírlevél-funkció igénybevétele díjmentes.

A Szentendrei Lakástárlat Alapítvány hírlevél rendszert működtet az érdeklődők folyamatos tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával közölt személyes adatokat (teljes név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük.

A Szentendrei Lakástárlat Alapítvány tájékoztatja valamennyi hírlevélre feliratkozó felhasználóját a következőkről:

Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége:
Szentendrei Lakástárlat Alapítvány
cím: 2000 Szentendre, Kossuth u. 6.
tel.: +36 20 983 5166
email: kapcsolat@lakastarlat.hu

A továbbiakban: „Adatkezelő”

Az adatkezelés célja: a weboldal felhasználóival való kapcsolattartás tájékoztatás céljából, a felhasználó azonosítása, általános hírlevél küldése minden hírlevélre feliratkozó érdeklődő számára a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány jövőbeni programjairól, kiállításairól vagy egyéb eseményeiről, pályázatairól.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: hírlevélre való feliratkozás esetén név és e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik. A hírlevélről való leiratkozás esetén az adatkezelő a felhasználó regisztrációjával kapcsolatos adatokat törli. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek láblécében található „unsubscribe” linkre kattintva, mellyel automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adatai, vagy e-mailben (kapcsolat@lakastarlat.hu) közölt kérésére a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül törli az adatait.

Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Szentendrei Lakástárlat Alapítvány haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről.

Ha az érintett megítélése szerint az adatkezelő jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő a tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az adatkezelő a határidőt elmulasztja, vagy a nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást: kapcsolat@lakastarlat.hu

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
  • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.